Gáva története

A község eredetére nézve egyike e környék legrégebbi településeinek. A vidék földrajzi, éghajlati jellegét, talajösszetételét, állat- és növényvilágát a múltban a Tisza folyóvizének közelsége és gyakori kiáradása, kiöntései határozták meg.

A Tisza holt ágai, a vízzel telt laposok és kiterjedt nádasok halat s vadat kínáltak itt az őslakóknak, ahol a pásztorkodó nép is megtalálta a selymes legelőket és sűrű erdőket egyaránt. A község szép dombos, homokos, víz menti tájain már az őskorban is letelepedett az ember, és megépítette itt kezdetleges kunyhóit nádból, vesszőből és sárból, mint ma is a paticsfalat.

Már a honfoglalás előtti időben is laktak ezen a vidéken emberek, erről tanúskodik a 2. századból származó kis pénzdarab, amit egyik szántó-vető gávai atyafi több mint 30 évvel ezelőtt a Prinyi-halmon talált, mely aztán a református lelkész segítségével a debreceni múzeumba került.
1957-ben muzeológusok ásatásokat végeztek a régi Csespes-dombon (mai vásártér), amelynek eredményeként közel 50 honfoglalás kori sírra bukkantak, amelyekből emberi és állati csontokon kívül sok akkori használati tárgy (kengyel, kard, stb.) is felszínre került. Az is valószínűnek látszik, hogy ezt a vidéket a honfoglalást megelőző időkben a dákok lakták, mert a mai község területe a régi Dáciának nyugati határvidékére esett, aminek emlékét a község belterületén az Őrhegy őrizte.

Gáva községről már 1304-ből származnak írásos emlékek a pápai tizedlajstromban, nevének eredete kétes: A Gawa, Gauga, Dana szókra utal, ami értelemszerűen Őrhegyet jelent. Gáva község a széthordott Őrhegyről kapta nevét, amely magaslat a szabolcsi várnak volt őrállomása.
A népvándorlás kori időben a szlávok és morvák kezére jutott a vidék, akiktől 896 táján Szabolcs és Tas vezérek foglalták el, valószínűleg Gáva település helyét is.
Gáva a megye egyik legrégibb települése, valószínűleg az I. István által alapított szabolcsi várispánság birtoka volt. A községnek a vármegye történetében többször jutott nagyobb szerep. A tatárjárás után a szabolcsi várispánság megszűnt és a hozzátartozó birtokok és települések királyi adományozással Kállóhoz kerültek, mivel 1245-től kezdve Kálló lett a megyeszékhely.
Valamennyi része megmaradt a várjobbágyokból nemesekké lett birtoklói kezén, mert 1380-ban már egy Gávai nevű család is birtokolt belőle.
Ebben az időben 1/3 részét Gut-Keled nemzettségből származó, és a Nagykálló melletti Butka-birtokról elnevezett Butkai, más néven Varsányi család birtokolta.
A XVI. század utolsó harmadában az egri hős, Dobó István utódai mellett a Gávai és Csűri családok voltak a számottevőbb birtokosai.

A XVII. század első évtizedeiben két részből, Nagy- és Kisgávából álló falu birtokosai közösek voltak, a régiek mellett a Mezőssy, a Liptay, a Gecző és a Lórántffy, valamint a közeli Bercelen élő Bessenyei-család is földesurai között volt.

1720-ban összesen 8 jobbágyháztartást tartottak nyilván Gáván. A Rákócziak részbirtokát Körössy György, I. Rákóczi Ferenc udvarmestere kapta meg, ez 1733-ban, halála után a kincstárra szállott. A kincstár mellett gr. Teleki és Bessenyei családok voltak a számottevőbb földesurai, de mellettük még tíz részbirtokosa volt.

Történelmi tapasztalat mutatja, hogy az egyes települések, falvak anyagi és társadalmi helyzetét, kultúrájának formálódását sok esetben az ott élő, kiemelkedő földbirtokos családnak a jelenléte, politikai súlya és tekintélye határozta meg.
Így Gáva történelmében is kiemelkedő szerep jutott neves családoknak. Jelentőségüket máig őrzik írásos emlékek.
A Gávay-családról gyakorta tesznek említést korabeli dokumentumok. Ez a család adta a gávai református gyülekezet első lelkipásztorát, Gávay Istvánt, aki már 1542-ben Wittenbergben tanult Luther Mártonnál, a nagynevű bibliafordító Károly Gáspárral együtt.
Ennek a családnak több tagjáról úgy informálnak a korbeli iratok, hogy lelkes támogatói voltak a reformátori iratok kiadásának (Gávay Lukács).

 A Bessenyei-család egyik leszármazottja Gáván is birtokos lett, amikor Bessenyei Mihály (1625-1695) szabolcsi alispán feleségül vette Gávay János - az itteni földbirtokos -, Anna nevű leányát. Bessenyei Zsigmond a község szolgabírájaként, valamint az egyház főgondnokaként szolgált a Rákóczi szabadságharcban, az ő felesége volt Ilosvai Mária, s 10 gyermekük született. Közöttük a legidősebb László volt (1722-1782), aki apja örökébe lépve Gáván volt szolgabíró és egyben a református egyház kurátora. Feleségével, Dombrády Annával együtt sok jót tett az egyház megerősödéséért és a falu fejlesztéséért.
A legidősebb leánytestvérét, Júliannát (1789) Rakovszky Sámuel református lelkész vette feleségül, akinek az unokája Rakovszky Sámuel honvédezredes.
Bessenyei László és Dombrády Anna két leánya is itt Gáván élt és szolgált. Anna (1767-1859) mint verselő tette emlékezetessé nevét. Gávai versek című kiadványa ma is megtalálható a sárospataki könyvtárban. Ez a Bessenyei Anna volt gondviselője éveken át apja írótestvérének, Bessenyei György testőrnek is, mivel ő nem ment férjhez, hanem mint istenfélő leány élt együtt György bátyjával Feketetóton (a mai Bakonszegen), itt érte a halál 1859-ben.
A gávai költőnő irodalmi és szellemi hagyatékának jelentőségére emléktábla hívja fel a figyelmet a gávai református parókia falán.

A nemesi családok jelentős részt vállaltak a község gazdasági életében, fejlesztésében.
1872-től már nagyközségnek számított (akkor 2220 lakosa volt), majd később járási székhely lett. 1846 januárjában Széchenyi megalakította a Tiszavölgyi Társulatot, s a felső-szabolcsi tiszai érdekeltségek, így Gáva község képviselője is, aláírták a szerződést, melynek értelmében vállalták a Tiszavölgy rendezésének költségeit. Az 1848/49. évek nagy eseményei sajnos a Tisza szabályozás folyamatát is megszakították.
Gáva életét is az 1848-49-es események nagymértékben meghatározták. Aki tehette katonának-, önkéntesnek állt.

A Dadai járás önkénteseihez is vonultak be gávai honvédek. Ennek az önkéntes csoportnak volt a tagja Rakovszky Sámuel, aki hőstetteivel nemcsak a község, de a nemzet történelmébe is beírta a nevét. Méltán büszke rá az utókor.
Rakovszky Sámuel 1802. január 13-án született Gáva községben, egyidős volt Kossuth Lajossal. A hagyomány szerint Kossuth meg is látogatta itt családi otthonában a szabadságharc idején. Édesapja Rakovszky József földbirtokos, anyja Bakó Borbála, kurta nemes volt. Szülei a mai gávai református templommal szembeni portán laktak, amely akkortájt kinyúlt a mai görög katolikus templom és parókia udvarára is. Elődei között tudhatta a nagynevű Bessenyei családot.

Elemi iskoláit itthon végezte, ezt követően Debrecenbe került, ahol atyai nagybátyjának, a debreceni főbíró Rakovszky Dánielnek pártfogása alatt tanult a református kollégiumban 16 éves koráig. Hatodosztályos, amikor önként katonai pályára lép. A herceg Reuss, majd később Schlick nevét viselő magyar huszárezredbe. Itt fokról-fokra emelkedett, mint jó katona és a főhadnagyságig vitte fel igyekezete.
1838-ban gyakorlatozás közben leesett a lováról és olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy nyugdíjaztatását kellett kérnie szolgálatképtelensége miatt. 1842-ben Gávára vonult vissza családi otthonába, ahol csekélyke vagyonából és szerény nyugdíjából éldegélt.
Így érte meg 1848. augusztus havát, amikor hírét vette, hogy Jellasics, horvát bán seregével betört az országba és Kossuth Lajos honvédelemre szólította fel a magyar nemzetet. Szabolcs vármegye önkéntes zászlóaljat verbuvált a nemzet és a haza szabadságának védelmére. Nyolc hét alatt teljes volt a létszám. Rakovszky Sámuel 46. életévén túl volt már, amikor a később 48-nak nevezett zászlóalj katonája lett. A zászlóaljat Perczel Mór dandárjához vezényelték Dunaföldvárra.
1848. szeptember 12-én a vármegye akkori székhelyén, Kálló város piacán tette le az esküt a zászlóalj. Az ünnepségen gróf Dégenfeld Imréné zászlóanya az egyházi szertartás után könnyek között adta át az általa hímzett honvédzászlót Patay István őrnagynak, a szabolcsi önkéntesek parancsnokának.
Rakovszky Sámuel szinte minden nevezetesebb ütközetben részt vett győzedelmesen. (Cibakháza, Tiszaföldvár, Isaszeg, Buda, Szolnok) 1849. február 8-án őrnagyi rangban őt nevezték ki a 48. zászlóalj parancsnokává.
Görgei alezredessé, Klapka pedig július 8-án ezredessé léptette elő. Ettől kezdve a II. hadtest egyik hadosztályának ő lett a parancsnoka. Hősi tetteit azzal koronázta meg, hogy Komárom várából kiutat keresett, s visszajött szűkebb hazájába, Szabolcsba.

Teljesítette Dégenfeld Imrénének tett ígéretét, s a zászlót, melyre annak idején felesküdött, a derekára csavarva visszahozta Szabolcsba, ahol megkoszorúzva nyújtotta vissza a zászlóanyának. A világosi fegyverletétel után Rakovszky Sámuelnek bujdosnia kellett, sokáig a paszabi templom tornyában lakott nyomorúság és szegénység között.

 1852-ben kötött házasságot, a szintén gávai születésű Batta Johannával. Házasságukból azonban nem született gyermek, így a Rakovszky családnak ez az ága utód nélkül maradt.
1871. november 11-én szabadította meg a halál a sok szenvedéstől.
A gávai temetőben helyezték örök nyugalomra, sírja azonban sokáig jeltelenül, elhagyottan állt. Ma már történelmi emlékhely, a Nmezeti Sírkert része.

Ugyanitt egy másik sírkő alatt a fiatalon elhunyt Soldos Borbála, Tompa Mihály feleségének, Soldos Emíliának unokahúga nyugszik. A fiatalon elhunyt leányka mindössze 13 évet élt, 1850. január 3-án halt meg. Tompa Mihály 1849. május 1-jén házasodott a családba. A síremlék négy oldalára a költő 26 soros emlékversét vésték, bár a költő neve nincs a sorok alá írva. A síremlékeken ez nem is volt szokás.

Utoljára frissítve: hétfő, 29 június 2015 14:32

bottom logo