PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete - a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján pályázatot ír ki a tulajdonában lévő,

 • Gávavencsellő 1544 hrsz-ú, 8065 m2 térmértékű,
 • Gávavencsellő 1545 hrsz-ú, 1631 m2 térmértékű,
 • Gávavencsellő 1546 hrsz-ú, 1 ha 0122 m2 térmértékű,
 • Gávavencsellő 1548 hrsz-ú, 3734 m2 térmértékű,
 • Gávavencsellő 1549 hrsz-ú, 3485 m2 térmértékű,

ingatlanokon lévő köztemetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján történő - üzemeltetésére.

Az üzemeltetés hatálya kiterjed továbbá

 • Vencsellői Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő 03/2 hrsz-ú 3396 m2 térmértékű,
 • Vencsellői Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő 03/1 hrsz-ú 1 ha 8940 m2 térmértékű,
 • Gávai Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő 783 hrsz-ú 1 ha 4951 m2 térmértékű,
 • Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő 933/1 hrsz-ú 2 ha 0551 m2 térmértékű,
 • Evangélikus Református Egyház tulajdonában lévő 933/2 hrsz-ú 2 ha 6314 m2 térmértékű,

egyházi tulajdonban lévő temetőkre.

Az Önkormányzat a feladatok ellátáshoz önkormányzati hozzájárulást nem biztosít, a temető fenntartási díjakat és sírhely árakat az Önkormányzat helyi rendelete állapítja meg.

A temetők üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés határozott időre, öt éves időtartamra, 2020. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig jöhet létre.

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés csak azzal a gazdálkodó szervezettel köthető, amely a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai, pénzügyi és egyéb feltételeknek megfelel, és azokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja.

 A pályázathoz az alábbi mellékleteket kötelezően csatolni kell:

 • igazolás arra vonatkozóan, hogy a pályázó rendelkezik a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) Korm. rendeletben meghatározott az üzemeltetőre és a temetkezési szolgáltatókra is vonatkozó - szakmai, pénzügyi és egyéb feltételekkel,
 • nemleges adóigazolás csatolása az NAV-tól és a helyi adóhatóságtól
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy ellene csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban
 • a pályázó sorolja fel az üzemeltetési időszakban milyen változtatásokat hajtana végre köztemetők és annak létesítményeivel kapcsolatban, és a változások ütemezését, mely vállalások részét fogják képezni a pályázat nyertesével megkötendő közszolgáltatási szerződésnek, azok nem teljesítése esetén pedig az önkormányzat azonnali felmondási lehetőséggel él.
 • üzemeltetési és kegyeleti szolgáltatási bevételek elkülönítésére szolgáló számviteli szabályzat,

A pályázónak a pályázatában nyilatkozni kell:

 • A köztemető közüzemi díjait viseli,
 • A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. §-ában szabályozott köztemetés vállalási díjának mértékéről.

A köztemetőben felmerülő valamennyi közüzemi költségek, így az elektromos áramellátás, a vízdíj, a folyékony és szilárd hulladék elszállításának díját, továbbá a köztemető tisztántartásával, gyommentesítésével, síkosság mentesítésével összefüggő költségek az üzemeltetőt terhelik.

A pályázat nyertese a temető üzemeltetése és a közszolgáltatás körében az alábbi feladatokat köteles ellátni:

 • Meghatározza a temetési szolgáltatások, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendjét. Ennek során köteles a temetőben egyidejűleg zajló temetési szolgáltatásokat és egyéb vállalkozói tevékenységeket összehangolni – biztosítva, hogy ezen tevékenységek végzése a hely méltóságának megfelelő módon és időben, a kegyeleti érzések messzemenő figyelembe vételével történjenek. Az egyéb vállalkozói tevékenységek kapcsán történő munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, eredeti állapota nem változhat. A munkavégzés a temetési helyek látogatását nem akadályozhatja. Búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást.
 • Biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit.  Ennek során köteles biztosítani, hogy az elhunyt temetőben történő átvétele a késedelem nélkül biztosított legyen, az elhunyt eltemettetése során az üzemeltetőt terhelő feladatok (sírhely kijelölése, ravatalozáshoz, gyász-szertartáshoz szükséges eszközök, berendezések működőképes állapotban rendelkezésre bocsátása) zökkenőmentesen ellátásra kerüljenek.
 • Tájékoztatja a közvéleményt a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeiről.
 • A temető bejáratánál tájékoztatót függeszt ki a temető rendjéről, a nyitva tartási időről, az üzemeltetés során eljáró alkalmazottja nevéről, elérhetőségéről.
 • Köteles biztosítani az üzemeltetés során nevében eljáró alkalmazottja folyamatos elérhetőségét.
 • Biztosítja a ravatalozó, annak technikai berendezései, tárolói, hűtői, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúrája) karbantartását, működteti azokat és felel állagmegóvásukért.
 • E feladat ellátása érdekében leltár szerint elszámolási kötelezettséggel átveszi a temető létesítményeit, berendezéseit, felszereléseit, amelyekben a szerződés időtartama alatt bekövetkezett változásokat a vállalkozónak naprakészen át kell vezetnie, mind a saját, mind a megbízó leltári példányán.
 • Az átadott létesítmények, berendezések, felszerelések, közüzemi hálózatok, egyéb tárgyi eszközök rendeltetésszerű működtetése, karbantartása, állagmegóvása képezi a vállalkozó feladatát, felújításuk, pótlásuk csak abban az esetben, ha az a vállalkozó jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek megszegése miatt válik szükségessé. Az üzemeltetés során felmerülő üzemeltetési, karbantartási, közüzemi költségek a vállalkozót terhelik, aki ezen költségeket saját maga viseli, illetve közvetlenül a közüzemi szolgáltatóknak köteles kiegyenlíteni.
 • Biztosítja a temető és ravatalozó nyitását, zárását, a halott (urna), valamint kellék átadását-átvételt.
 • Folyamatosan és naprakészen – a hatályos jogszabály által előírt adatokkal – vezeti és az önkormányzat rendeletében foglaltak szerint megőrzi a nyilvántartó könyvet, sírbolt könyvet és mellékleteit, abba a jogszabály szerint biztosít betekintést, ad felvilágosítást.
 • Amennyiben a sírboltkönyv és nyilvántartó könyv adatait elektronikus adathordozón tárolja, arról köteles hiteles biztonsági másolatot készíteni, vagy párhuzamosan manuális nyilvántartást vezetni.
 • A temetőtérkép alapján kijelöli a temetési helyeket. A temetési rend megváltoztatása a térkép – üzemeltető által elvégzett – egyidejű módosítása mellett a jegyző engedélyével történhet.
 • Biztosítja a megbízó által elkészítendő temetőtérkép üzemeltetői példánya és nyilvántartó könyv közötti összhangot.
 • Gondoskodik arról, hogy a temető, temetőrész, sírhelytábla, (parcella/temetési hely) lezárására vonatkozó hirdetmény a jogszabályban meghatározottak szerint közzétételre kerüljön.
 • Gondoskodik a lejárt használati idejű temetési helyek kiürítéséről, szükséges esetben gondoskodik – a temetési hely felett rendelkezni jogosulttal kötött megállapodás alapján – a le nem járt használati idejű temetési hely áthelyezéséről.
 • Exhumálás, hamvak kivétele céljából történő temetési hely felnyitás esetén a jogszabályban meghatározottak szerint gondoskodik az ezzel kapcsolatos közleménynek a temetői hirdetőtáblán történő közzétételéről.
 • Folyamatosan végzi a temető teljes területének és létesítményeinek tisztántartását, gyomtalanítását, a közútról lecsatlakozó, temetőkapuhoz vezető és temetői belső utak karbantartását, síkosság-mentesítését, és a hó-eltakarítást.
 • Gondoskodik a ravatalozó helyiségeinek, eszközeinek rendszeres takarításáról és szükség szerinti fertőtlenítéséről.
 • Rendszeresen és a szükségleteknek megfelelő gyakorisággal összegyűjti és elszállítja a temetőben keletkező hulladékot, ehhez megfelelő mennyiségű és esztétikus gyűjtőedényzetet biztosít.
 • Gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról. Ennek során megfelelő nyilvánosságot biztosít a temető rendeletben foglalt valamennyi, közérdeklődésre számot tartó rendelkezésnek.
 • Összehangolja a temetéseket, különös figyelemmel arra, hogy a temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazhat.
 • Záhonyi telephelyén gondoskodik az ügyfélfogadásról, a közvéleményt tájékoztatja az ügyfélfogadási rendről, s az ügyfélfogadáson kívül folyamatos telefonügyeletet biztosít.
 • A temetési hely felett rendelkezni jogosultak nevének és lakcímének egyidejű közlése mellett haladéktalanul tájékoztatja a temető fenntartóját a biztonságos használatot veszélyeztető sírjelről vagy sírboltról.
 • Haladéktalanul értesíti a jegyzőt a temetőben engedély nélkül végzett építési tevékenységről, illetve egyéb – hatósági beavatkozást igénylő – tevékenységekről.
 • Vállalja, hogy a kegyeleti közszolgáltatási szerződés hatályának időtartama alatt egy fő temetőgondnokot napi 8 órában munkavállalóként foglalkoztat.

Egyéb kikötések:

 • Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében köteles megtartani az egyenlő bánásmód követelményét.
 • Az üzemeltető köteles a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézésről és a temetkezési szolgáltatások igénybe vételének feltételeiről a temetőben és a telephelyén hirdetményt kifüggeszteni.
 • Az üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a kegyeleti közszolgáltatást más gazdasági tevékenységétől számvitelileg elkülöníti. 

Az üzemeltető köteles:

 • az üzemeltetés, illetőleg a temetkezési szolgáltatás költségeinek megosztására az önkormányzat által elfogadott számviteli szabályzatot alkalmazni;
 • az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól, valamint a közszolgáltatási tevékenységéről részletes áttekintő beszámolóban a képviselő-testületet évente, minden év május 31. napjáig köteles tájékoztatni.

Pályázat benyújtási határideje: 2019. december 20. 12:00

Pályázat benyújtásának helye: Gávavencsellői Polgármesteri Hivatal 4472 Gávavencsellő Petőfi utca 1.

A pályázatok elbírálása:

A pályázatokat a Képviselő-testület a benyújtást követő rendkívüli képviselő-testületi ülésén bírálja el, és egyben fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázatok elbírálásának előnyt jelent a legalacsonyabb összegű üzemeltetési díj megajánlása és a köztemetés díjának legalacsonyabb összegben történő megajánlása.

Ezen pályázati felhívást Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 266/2019.(XI.28.) határozatával teszi közzé.

Gávavencsellő, 2019. november 29.

Megjelent: 333 alkalommal Utoljára frissítve: péntek, 29 november 2019 11:33
Értékelés:
(0 szavazat)

bottom logo