„Adj Esélyt Gávavencsellőnek!” - képzési támogatás pályázat

FELHÍVÁS

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Esély Otthon – „Adj Esélyt Gávavencsellőnek!” (EFOP-1.2.11-16-2017-00049) pályázat ösztönző támogatásairól szóló 13/2018. (VII.25) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) alapján képzési támogatás pályázatot hirdet a 2020/2021-es tanév I. félévére, 6 havi időtartamra (2020. szeptember – 2021. február) a nagyközség jövője szempontjából értékes végzettséggel rendelkező fiatal szakemberek településre történő letelepedésének támogatására.

A támogatási rendszer részletes szabályai a Rendeletben kerültek rögzítésre.

A Pályázók köre

Az ösztöndíjban azok a tanulók/hallgatók részesülhetnek, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 • a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a képzési támogatás folyósításának végéig nem tölti be a 35. életévét
 • felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben, valamint felsőfokú szakképzésben nappali vagy levelező tagozaton tanulmányokat folytató hallgatók, illetve szakközépiskolában, szakgimnáziumban szakképzésre irányuló tanulmányokat folytat a pályázat benyújtásakor,
 • rendszeresen részt vállal Gávavencsellő nagyközség kulturális életében, illetve bármely művészeti ágban (zene, képzőművészet, irodalom, tánc stb.) folytatott művészeti tevékenysége, eredménye kivételes színvonalat mutat, eredményesen vesz részt hazai és/vagy nemzetközi versenyeken, rendezvényeken,
 • előző félévi tanulmányi eredménye igazoltan 3,00 átlag felett van,
 • aki Gávavencsellőn lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Gávavencsellőn él, vagy Gávavencsellőre kíván költözni és a pályázat benyújtásával egyidejűleg az új gávavencsellői lakcíme vonatkozásában az érintett ingatlan tulajdonosától a lakcím keletkeztetésére vonatkozó szándéknyilatkozatot nyújt be,
 • vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Gávavencsellőn marad a folyósítás lezárását követő minimum 2 évig
 • vállalja, hogy a projekt programjaiban aktívan részt vesz, pl.: önkéntes tevékenységek.

 

A pályázat elbírálásánál további előnyt jelent:

 • Diákmunka és/vagy közösségi munka terén szerzett tapasztalat;
 • Szociális rászorultság;
 • Szándéknyilatkozat - tanulmányok befejezését követően gávavencsellői székhelyű vagy telephelyű munkáltatói szándéknyilatkozattal rendelkezik arra vonatkozóan, hogy az adott munkáltató a pályázóval végzettségének megfelelő munkakörben munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesít és a munkáltató támogatja kérelmét.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázaton nem vehetnek részt távoktatási tagozatos és doktorandusz hallgatók, valamint passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók!

 

 

A pályázattal elnyerhető támogatás

Az ösztöndíj egy tanulmányi félévre (6 hónapra) nyerhető el. Egy hallgató tanulmányai során legfeljebb két alkalommal részesülhet az ösztöndíjban.

Az ösztöndíj összege: 20.000.- Ft/hó.

Bármely ösztöndíj utalásának technikai feltétele, hogy a tanuló/hallgató bankszámlaszáma, magyarországi adóazonosító jele és állandó lakcíme (helyesen) fel legyen tüntetve.

A képzési támogatás pályázat útján nyerhető el. A pályázatokat Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:

A pályázat benyújtásának határideje 2020. szeptember 16. 16.00

A pályázat elbírálásának határideje 2020. szeptember 30.

A képzési támogatás folyósításának feltétele a támogatási szerződés megkötése.

A szerződéskötés határideje a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 15 nap.

A képzési támogatás folyósításának kezdő időpontja: 2020. szeptember 1.

A támogatás havonta, utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kerül átutalásra.

A pályázatot egy eredeti példányban postai úton vagy személyesen a Gávavencsellői Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani.

Postai úton történő benyújtás esetén a postázási cím:

Gávavencsellői Polgármesteri Hivatal

4472 Gávavencsellő, Petőfi u. 1.

A borítékra kérjük ráírni: Esély Otthon tanulmányi ösztöndíj 2020/2021. I. félév

Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet:

Tel.: 42/572-500

A pályázatnak tartalmaznia kell

 • a kitöltött pályázati adatlapot,
 • a pályázati adatlap kötelező mellékleteit.

Az ösztöndíjat elnyert tanuló/hallgató, amennyiben hallgatói jogviszonyában változás áll be, hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, illetve az ösztöndíja alapjául szolgáló tevékenységét az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt megszünteti, a változás tényéről és indokairól, valamint a változás megítélése szempontjából releváns valamennyi körülményről 8 napon belül köteles az önkormányzatot értesíteni. A bejelentéssel kapcsolatban szükség esetén a képviselő-testület dönt az ösztöndíj további folyósításáról vagy megvonásáról.

A pályázati kiírás elérhető a www.gavavencsello.hu honlapon.

A pályázati adatlap elérhető a www. gavavencsello.hu oldalon. Az kitöltött adatlapot kinyomtatás és aláírás után a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani.

A pályázat beérkezési határideje: 2020. szeptember 16.

A határidő után benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra!

Egyéb információk

A támogatás elbírálásáról a Települési- Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előzetes véleményezése alapján a képviselő-testület zárt ülés keretében dönt. A pályázatok elbírálása a rendelet 2/a. mellékletében meghatározott értékelési szempontrendszer szerint megállapított pontszámok figyelembevételével történik. A képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

A képviselő-testület döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázatok eredményét az Önkormányzat honlapján és helyben szokásos módon is közzéteszi.

A pályázatról további információkat kaphat Gávavencsellő nagyközség honlapján (http://www.gavavencsello.hu)

                                                                                                                 Bereiné Nagy Orsolya

               szakmai vezető

Megjelent: 276 alkalommal Utoljára frissítve: péntek, 31 július 2020 07:26
Értékelés:
(0 szavazat)

bottom logo