Gávavencsellői Polgármesteri Hivatal

sam_1681

 


 

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE

Hétfői, keddi, szerdai, napokon 8-16 óra között,
pénteki napokon 8-12 óra között!

Postacím: 4472, Gávavencsellő Petőfi Sándor út 1. sz.
Telefon: 42/572-500
Fax: 42/206-703

CSÜTÖRTÖKÖN ÜGYFÉLFOGADÁS NINCS!

PÉNZTÁRI ÓRÁK
Hétfői, szerdai napokon 8-16 óra között
pénteki napokon 8-12 óra között


JEGYZŐ: Bakos Tóth Ildikó

A Gávavencsellői Polgármesteri Hivatal ügyintézői:

Igazgatási Csoport

 

Tóthné Horváth Dalma

11. iroda

igazgatási ügyintéző

 • a Polgármester napi feladatainak segítése,

 • postázási feladatok ellátása, fénymásolás, telefon-, elektronikus levelezőrendszer kezelése,

 • iktatással, ügyiratkezeléssel kapcsolatos feladatok,

 • képviselő-testületi üléseket megelőzően előterjesztések, határozat- és rendelet-tervezetek elkészítése, a bizottsághoz kötődő feladatok (meghívók készítése, jegyzőkönyvek felterjesztése)

 • a képviselő-testületi üléseket követően határozat-kivonatok és rendeletek elkészítése és megküldése az értesültek részére,

 • gondoskodik a képviselő-testület rendeleteinek a helyben szokásos módon, és a Nemzeti Jogszabálytárban történő kihirdetéséről és publikálásáról, valamint egységes szerkezetbe foglalt rendeleteinek az önkormányzat honlapján történő közzétételéről.

 • Testületi (bizottsági) ülések előkészítésében, a döntések végrehajtásában közreműködés:

 • annak biztosítása, hogy:

 • az előterjesztés az SZMSZ-ben előírt rendelkezések szerint kerüljön a Képviselő-testület (bizottságok) elé tárgyalásra,

 • a lakosság és az érintettek értesüljenek a Képviselő-testület (bizottságok) üléseiről, döntéseiről,

 • lejárt határidejű határozatokról a tájékoztató előkészítési munkáiban részvétel,

 • átruházott hatáskörök érvényesülésének figyelemmel kísérése, az SZMSZ rendelkezéseinek megfelelő beszámolás biztosítása,

 • gondoskodik arról, hogy a jegyzőkönyvek határidőben elkészüljenek és a jogszabályban előírt határidőben megküldésre kerüljenek az önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó szervnek.

  • elkészíti és továbbítja az önkormányzat és intézményei közhiteles nyilvántartásba történő adatainak, adatmódosításainak bejegyzésével kapcsolatos változás-bejelentéseket és az ahhoz kapcsolódó alapító és módosító okiratokat.

 

Nagymáthé Éva

16. iroda

szociális-igazgatási ügyintéző

 • gyermekvédelmi kedvezménnyel és hátrányos helyzettel kapcsolatos kérelmek döntésre történő előkészítése,

 • környezettanulmányok készítése járási hivatal megkeresésre,

 • köztemetés elrendelésével kapcsolatos feladatok,

 • önkormányzat által biztosított pénzbeli és természetbeni juttatásokkal kapcsolatos feladatok,(szociális tűzifa, nyári szociális gyermekétkeztetés, élelmiszercsomag-osztás, stb.)

 • nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok ellátása, meghívók, előterjesztések, jegyzőkönyvek elkészítése, közreműködés a felterjesztésekben,

 • önkormányzat bizottsági üléseinek jegyzőkönyvezése

 • lakossági adatszolgáltatás folyamatosan a hulladékszállítást végző közszolgáltató részére,

 • települési támogatással kapcsolatos ügyintézés, képviselő-testületi előterjesztések előkészítése,

 • első lakáshoz jutók támogatásával kapcsolatos ügyek,

 • igazolás kiadása a gyermekvédelmi támogatásban részesülők részére,

 • 60 literes hulladékgyűjtőedény beszerzéséhez igazolás kiadása a 1/2014.(I.30.) önkormányzati rendelet alapján,

 • statisztikai jelentések készítése,

 • járási hivatal nyomtatványok kezelése, kiadása.

 

Bodnár Péterné

15. iroda

igazgatási ügyintéző-anyakönyvvezető

 • anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök,anyakönyvi események anyakönyvezése – születés, házasság, halálozás -, rögzítése az EAK adatbázisban

 • házasságkötést megelőző eljárásról jegyzőkönyv felvétele,

 • házasságkötési eljárás lebonyolítása, esetenként külső helyszínen,

 • házasságban élők, válás utáni névváltoztatásával kapcsolatos feladatok,

 • hagyatéki ügyintézés,

 • anyakönyvi irattár kezelése,

 • hazai anyakönyvezéshez kapcsolódó részfeladatok,

 • polgárok személyi adatainak és lakcímeinek nyilvántartása, népesség-nyilvántartással, népszámlálással kapcsolatos feladat- és hatáskörök,

 • központi címnyilvántartó rendszer kezelése,

 • árverési- és egyéb hirdetmények közzétételéről való gondoskodás,

 • bíróságtól, ügyészségtől, egyéb szervektől kifüggesztésre megküldött iratok, hirdetményekkel kapcsolatos feladatok,

 • termőföld bérleti és vásárlási ajánlatok kifüggesztésével, közzétételével kapcsolatos feladatok.

 

Szekrényes Károly Csaba

Műszaki ügyintéző

14. iroda

 • Rendezési terv, szabályozási terv folyamatos karbantartása, felülvizsgálata,

 • illetékességi terület vonatkozásában az építésügyi hatósági eljárás során az érintett települési tervekkel való összhang vizsgálata, annak érvényesítése,

 • 2013. január 1-ét követően indult eljárásokban építésügyi hatósági eljárások központi ÉTDR rendszerben történő elektronikus ügyintézése,

   • Környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörök, környezetvédelmi fenntarthatósági felelős feladatok ellátása,

 • Zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörök,

 • Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörök,

 • Közlekedésigazgatással, közművekkel kapcsolatos feladat- és hatáskörök,

 • Vízgazdálkodással összefüggő feladat- és hatáskörök (helyi vízgazdálkodás, ár- és belvízvédelem), vízjogi engedélyezéssel kapcsolatos feladatok,

 • Állategészségügyi- és növényvédelmi feladatok,

 • Középületek műszaki állapotának felügyelete,

 • Önkormányzati beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos pályázatok előkészítése, a munkák kivitelezésével kapcsolatos feladatok felügyelete,

 • Beruházási statisztika és egyéb, munkakörhöz kapcsolódó KSH statisztikák elkészítése,

 • Elemi csapással, vis maior eseményekkel, katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,

 • Polgári védelmi feladat- és hatáskörök,

 • Köztisztasági feladatokkal kapcsolatos feladat- és hatáskörök,

 • vízrendezés, belvízmentesítéssel kapcsolatos ügyek intézése, szennyvízzel kapcsolatos feladat- és hatáskörök, ezen belül illegális szennyvíz-kibocsátások feltárása, intézkedés a szabálytalan állapot megszüntetésére,

 • együttműködés a közmű üzemeltetőkkel,

 • TAKARNET program kezelése,

 • a Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság működésével kapcsolatos feladatok ellátása,

   • önkormányzati ingatlanok haszonbérletével kapcsolatos feladatok,

   • lakás- és helyiséggazdálkodással kapcsolatos feladatok (bérbeadás előkészítése, bérbeadás megszűnésével kapcsolatos feladatok)

   • birtokvédelemmel kapcsolatos ügyintézés,

   • üzletek működésével, kereskedelmi tevékenység bejelentésével, üzemeltetés engedélyezésével kapcsolatos feladat- és hatáskörök,

   • szálláshely üzemeltetési engedélyek kiadása,

   • telephely engedélyek kiadása,

   • ellátja a település közigazgatási területén a környezetvédelmi megbízotti feladatokat,

   • ellátja a méhvándoroltatással kapcsolatos feladat és hatásköröket,

   • TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0034 Komplex-Telep Programban környezetvédelmi munkatársi feladatokat ellátja,

   • mezőgazdasági feladatkörben fakivágások engedélyezése, gyümölcstelepítések engedélyezése, belterületen gyommentesítésre való kötelezés,

   • közlekedésügyi feladatkör: utak hidak járdák nyilvántartás vezetése, utak állapotának ellenőrzése, közterület-használat engedélyezése,

   • nyílt árkok karbantartásának figyelemmel kísérése, útburkolati jelek közúti jelzőtáblák ellenőrzése, fenntartása, közlekedést érintő ügyekben együttműködés a Nemzeti Közlekedési Hatósággal a Rendőrséggel és a Közútkezelővel,

   • utak járdák bontásának engedélyezése, helyreállítás figyelemmel kísérése, közúton folyó munkák, vagy egyéb okok miatt útlezárás elrendelés, útcsatlakozás létesítéséhez hozzájárulás megadása,

   • hivatali kapun érkezett ügydarabok, ügyiratok letöltése a műszaki területhez tartozó ügyekben, illetve a hivatali kapun nem a feladatkörébe tartozó ügyek ügydarabjainak érkezéséről az illetékes ügyintéző és a jegyző, aljegyző tájékoztatása.

 

ADÓ

 

Veisz Mihályné

adóügyi ügyintéző

4. iroda

 • iparűzési adó, gépjárműadó, talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatok, bevallások, államigazgatási határozatok meghozatala,

 • az adónemekkel kapcsolatos gépi könyvelés és adatfeldolgozás,

 • a helyi adó és gépjárműadó fizetési kötelezettek részére a fizetési meghagyás időben történő kibocsátása,

 • felelős a helyi adóbefizetések teljesítésének figyelemmel kíséréséért, továbbá a mutatkozó hátralékok felszámolása a szükséges intézkedések megtételéért,

 • elvégzi az idegen helyről kimutatott tartozások, nyilvántartások vezetését, valamint gondoskodik a beszedésről és a kimutatott szerv felé történő utalásról,

 • más hatóság megkeresésére indított végrehajtási eljárások lefolytatása,

 • zárás, nyitás, adatszolgáltatás,

 • hivatali kapun érkezett és a feladatkörébe tartozó ügydarabok letöltése, továbbítása, valamint a nem a feladatkörébe tartozó hivatali kapun érkezett ügydarabok esetében az illetékes ügyintéző és a jegyző tájékoztatása.

Vagyongazdálkodási Csoport

 

Bakos Boglárka

csoportvezető

12. iroda

 • Vagyongazdálkodási csoportvezetői feladatok,

 • A képviselő-testület célkitűzéseinek és tervfeladatainak vagyongazdálkodási csoportra vonatkozó érvényesítése,

 • A vagyongazdálkodási csoport tevékenységével kapcsolatos tervezési, szervezési, irányítási, ellenőrzési és értékelési feladatok,

 • A vagyongazdálkodási csoport munkafeltételeinek és működésének biztosítása, operatív információ-rendszer kialakítása,

 • A feladatok megfogalmazása, rendszerezése és kiadása,

 • A vagyongazdálkodási csoport erőforrásaival (anyagi és munkaerő) való gazdálkodás.

 • Munkakörök meghatározása, létszámnormák kialakítása.

 • A feladatok végrehajtására legalkalmasabb munkamegosztás kialakítása, a részfeladatok összehangolása, a működés szabályozása.

 • áttekinti az önállóan működő költségvetési szervek következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, bevételi forrásait,

 • részt vesz a költségvetési szervek vezetőivel a költségvetési tervezet egyeztetésében, a megállapodásokat írásban rögzíti, és előkészíti a képviselő-testület elé az előterjesztést

 • koordinálja a költségvetés tervezését és a zárszámadást

Legfõbb szakmai feladatai:

 • Az önkormányzat költségvetési koncepciójának, költségvetésének, annak módosításainak elkészítése, a teljesítés figyelemmel kísérése, értékelése.

 • a költségvetés MÁK részére történő megküldésének felügyelete

 • felügyeli az önkormányzat és a költségvetési szervek gazdálkodásával összefüggő havi, évközi és éves beszámoló jelentések határidőre történő elkészítését, továbbítását a MÁK felé

 • Éves beszámoló, évközi tájékoztatók készítése a képviselő-testület elé,

 • Likviditási tervek készítése, a teljesítés figyelemmel kísérése, értékelése,

 • Az önkormányzat pénzügyi helyzetét áttekintő nyilvántartások kialakítása, a pénzügyi helyzet értékelési anyagok összeállítása,

 • A Pénzügyi Bizottság működésével kapcsolatos feladatok, ülésen való részvétel, jegyzőkönyv elkészítése,

 • Az önkormányzatot érintő pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, közreműködés a pályázatok előkészítésében, benyújtásában, pénzügyi lebonyolításában,

 • kapcsolattartás az önkormányzat intézményeivel,

 • az intézmények működőképességének biztosításához szükséges költségvetési támogatás egyeztetése

 • Normatíva igénylés, lemondás, pótigénylés, elszámolás a tényleges feladatmutatók alapján

 • A Jegyző, aljegyző távolléte, vagy akadályoztatása esetén ellátja a Jegyző, aljegyző helyettesítését.

 

 

Iski Vivienn

Pénztáros

6. iroda

Pénzkezelési feladatok

 • a készpénzt a szabályzatban meghatározott helyiségben, a meghatározott tároló helyen elhelyezett páncélszekrényben tárolja,

 • betartja a házipénztárban kezelt értékek biztonsága érdekében meghatározott szabályokat, gondoskodik a tároló hely zárásáról, a kulcsok biztonságos őrzéséről, kulcsok bármely példányának elvesztéséről haladéktalanul tájékoztatja a jegyzőt, aljegyzőt,

 • gondoskodik arról, hogy a házipénztárban megfelelő mennyiségű és címletezés pénzeszköz folyamatosan rendelkezésre álljon, ennek érdekében készpénzt igényel,

 • a pénzintézeti előírásoknak megfelelően kiállítja a készpénzfelvételi utalványt, gondoskodik annak aláíratásáról az aláírási jogosultság figyelembe vételével, kiállítja a címletjegyzéket,

 • gondoskodik a pénz felvételéről, a bankszámláról való készpénzfelvétel előtt egyeztet,

 • ha a napi megengedett záró pénzkészletet meghaladja a záró pénzkészlet, gondoskodik arról, hogy a pénz egy része befizetésre kerüljön az önkormányzat számlájára,

 • a pénztárba befizetett összegek kezelése, bizonylatolása,

 • szociális és gyámügyi segélyek kifizetése, utalása a kézhez kapott jogerős határozat alapján,

 • az üzemanyag-felhasználás elszámolása, a hozzá kapcsolódó bizonylatok kiállítása,

 • az önkormányzat tulajdonában álló gépek és gépjárművek menetleveleinek, gépnaplóinak és gépüzemnaplóinak ellenőrzése, a gépek és gépjárművek üzemanyag-fogyasztásának ellenőrzése,

 • kifizetések teljesítése, bizonylatolása, benyújtott számlák helyességének és teljességének ellenőrzése, utalványozás, ellenjegyzés meglétének, helyességének ellenőrzése,

 • helyben számfejtett munkabérek, illetmények, megbízási díjak kifizetése, utalása,

 • egyéb személyi kiadások kifizetése, utalása,

 • az elszámolásra átadott összegekről /előlegekről/ analitikus nyilvántartás vezetése a Szabályzatban foglalt előírások szerint,

 • az ellátmányokkal kapcsolatos feladatok ellátása a Szabályzat előírásainak megfelelően,

 • átutalással történő szállítói tartozások kiegyenlítésének előkészítése,

 • alszámla nyitásával kapcsolatos teendők,

 • óvodai és iskolai étkeztetés számlázása, befizetések nyomon követése,

 • egyes szociális támogatások visszaigénylése,

 • ASP program kezelése, az ezzel kapcsolatos adatok (értékcsökkenés számítása, vagyonkimutatás egyezősége a főkönyvvel) átadása a könyvelésnek (vagyonkataszter),

 • iratkezelő rendszerben számlák érkeztetése

Egyéb feladatok

 • papír-írószer megrendelés, készletek nyomon követése,

 • a lakbér, illetve egyéb kintlévőségek figyelemmel kísérése, kezelése,

 • leltározási feladatok ellátása, leltárfelvételi ívek és egyéb leltározással kapcsolatos iratok elkészítése,

 • selejtezéssel kapcsolatos nyilvántartások vezetése, selejtezéssel kapcsolatos iratok elkészítése.

 • leltárfelvételi ívek elkészítése, dolgozók egyéni nyilvántartó lapja, helység, leltározási körzetek szerint bontva,

 • leltározással kapcsolatos iratok elkészítése, leltározási utasítás, megbízások, nyilatkozatok, jegyzőkönyvek elkészítése,

 • Összesíti a leltárfelvételi íveket, elvégzi a leltár kiértékelését, kimunkálja a leltár-hiányt, illetve a többletet,

 • menetlevelek kezelése, üzemanyag elszámolás,

 • REKI pályázat előkészítése elszámolása,

 • Felelőssége: A különböző adatszolgáltatások határidejének betartása, és azok tartalmának pontossága, valódisága. A számviteli fegyelem betartása, a gazdálkodást, könyvelést érintő jogszabályok pontos ismerete, nyomon követése.

 

  Bodó Réka

pénzügyi ügyintéző

5. iroda

 • az Önkormányzat vagyonbiztosítási ügyeinek intézése

 • védőnői, iskolaorvosi (Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő) NEAK finanszírozás, és az ezzel kapcsolatos népegészségügyi működési engedély intézése

 • közreműködés a pénzügyi szabályzatok elkészítésében

 • közreműködés a pályázatok elkészítésében, benyújtásában és pénzügyi elszámolásában,

 • bank- és állami támogatások, valamint a pénztári forgalom kontírozása, könyvelése,

 • MÁK felé pénzügyi beszámolók elkészítése, beszámolók közzététele

 • MÁK által küldött anyagok rendszerezése,

 • az Önkormányzat költségvetési koncepciójának, költségvetésének, zárszámadásának elkészítése, képviselő-testületi ülésre történő előterjesztése,

 • NAV felé cégautóadó, 01-es és egyéb bevallások elkészítése,

 • ÁFA kiszámítása és bevallása a NAV felé,

 • szociális kölcsön és egyéb kintlévőségek figyelemmel kísérése, kezelése,

 • könyvelési feladatok ellátása,

 • e-adat rendszer kezelése, folyamatos figyelemmel kísérése.

 

Medvéné Koczogh Marianna

személyügyi ügyintéző

4. iroda

 • személyzeti- és munkaügyi igazgatási feladatok előkészítése, végrehajtása,

 • (önkormányzat és intézményei részére kinevezések, munkaszerződések előkészítése, és az ezzel kapcsolatos jelentések intézése, munkáltatói igazolások kiadása, stb.)

 • közfoglalkoztatással kapcsolatos szerződések előkészítése, biztosítotti bejelentés elkészítése, (fizetési letiltások továbbítása, fizetési előlegek rögzítése)

 • központosított illetményszámfejtéssel kapcsolatos feladatok (KIRA rendszerben)

 • egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok (tüdőszűrés, közegészségügyi és járványügyi feladatokban együttműködés)

 • helyben számfejtett nem rendszeres kifizetések, megbízási díjak számfejtése, rögzítése a KIRA rendszerben,

 • változóbér adatok rögzítése a Szociális Szolgáltató Központ vezetője által leadott alapján,

 • közreműködés az éves köztisztviselői teljesítményértékelés és továbbképzési terv elkészítésében (Pro-bono és TÉR rendszer kezelése)

 • szabadság-nyilvántartás és szabadságolási ütemterv vezetése, havi statisztikai létszám nyilvántartása és az ezzel kapcsolatos jelentések elkészítése,

 • eadat kezelése, közstat rendszerben adatszolgáltatás, tartinfo, közigállás rendszerkezelése

 • negyedévente üres álláshely jelentés elkészítése,

 • adatszolgáltatások.

 KÖZFOGLALKOZTATÁS SZERVEZŐ
Tóthné Tilk Katalin
Földszint 3. iroda
Tel.: (42)572-500

 

Bodákné Sváner Marianna

Közfoglalkoztatási ügyintéző

- Közfoglalkoztatási szerződések megkötéséhez szükséges személyes adatok felvétele, szükséges igazolások beszerzése a munkavállalóktól

 - Közfoglalkoztatottak távolléteinek nyilvántartása, rögzítése

-  Adminisztrációs feladatok ellátása

-  Kapcsolattartás a Foglalkoztatási Osztállyal, közfoglalkoztatottakkal

 


POLGÁRMESTER ügyfélfogadási ideje: kedd és péntek 8-12 óra között
ALPOLGÁRMESTER
ügyfélfogadási ideje: kedd és péntek 8-12 óra között

bottom logo