Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

dscf5349

Családsegítő:

Jászai Sándorné

 

Cím: EGÉSZSÉGHÁZ - Gávavencsellő

Toldi út 63. szám
Telefon: 06-20/500-99-59

 

 

Ügyfélfogadási idő:

hétfőtől csütörtökig 8.00 és 16.00 óra között
péntek: 8.00 és 16.00 óra között


GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS

(Tájékoztató)

A gyermekvédelmi törvény alapelvei:

 • A gyermek legjobb érdekének szolgálata
 • A család önállóságának elve: a cél az, hogy a család alkalmas legyen gyermekei felnevelésére. A felesleges beavatkozással nem szabad szűkíteni a család döntési jogát a család függő helyzetét
 • A célszerűség elve: az ellátásokat és intézkedéseket úgy kell megválasztani és alkalmazni, hogy a gyerek legjobb érdekét a törvény céljának megvalósulását szolgálják, segítő ellátást a gyermek és a családja helyzetéhez szükségleteihez igazodóan kell nyújtani.
 • A legkisebb kényszer elve: a rendszer elsősorban az ellátások önkéntes igénybevételén alapul. Csak a törvényben meghatározott esetekben kötelezhető valamely ellátás igénybevételére
 • A hátrányos megkülönböztetés és az ellátással való visszaélés tilalma.
 • A Gyvt alapelvként hirdette meg a legkisebb kényszer elvét: a családokat segítség illeti meg a problémák kezeléséhez. Ezeket az államtól a megfelelő ellátások rendelkezésre bocsátása várható, a családtól pedig a helyzetnek megfelelő lépések megtétele, a megfelelő ellátás ÖNKÉTES alapon történő igénybevétele.

Amikor már hatósági intézkedésre van szükség, annak az a funkciója, hogy a szülő hiányzó együttműködését, beleegyezését a hatóság kötelező döntéseivel pótolja.

Gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében:

 • a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
 • a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
 • a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése,
 • a szabadidős programok szervezése,
 • a hivatalos ügyek intézésének segítése.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:

 • a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
 • a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
 • a fentebb, valamint az alább felsorolt szervekkel és személyekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása: egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, háziorvos, a házi gyermekorvos, a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ, a közoktatási intézmények , így különösen a nevelési - oktatási intézmény, a nevelési tanácsadó, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a menekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti szállása, a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok.
 • tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokról, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:

a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: családgondozás) a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása,

 • a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
 • az egészségügyi és a szociális ellátás - különösen a családsegítő szolgáltatás -, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése,
 • javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására.

Gyermekjóléti szolgálat:

 • folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,
 • meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést,
 • elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét,
 • szervezi a - legalább három helyettes szülőt foglalkoztató - helyettes szülői hálózatot, illetve működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat,
 • segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,
 • felkérésre környezettanulmányt készít,
 • kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,
 • a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit,
 • biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,
 • nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről.

CSALÁDSEGÍTÉS

(Tájékoztató)

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény, feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról.

A szolgáltatás céljaaz általános és speciális segítő szolgáltatás keretében segítséget nyújtani a települési önkormányzatok működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémái vagy egyéb krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak, illetve az ilyen helyzetekhez vezető okok megelőzése, megszüntetése, az életvezetési képesség megőrzése céljából.

A szolgáltatás feladataa szükségletek feltárása és megoldásának elősegítése az ellátási területen élők számára. E feladatkörben családgondozói feladatokat lát el, ellátásokat közvetít, és szervezési feladatokat végez.

Családsegítés keretében segítséget nyújtunk a szociális problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetben lévő személyeknek, családoknak.

Mindennapi tevékenységünk során a következőkben próbálunk segítséget nyújtani a rászorulóknak:

 • szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás,
 • az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése,
 • a családgondozás, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítése,
 • közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezése,
 • RSZS együttműködési kötelezettség teljesítésének megvalósulása
 • Adományok gyűjtése, közvetítése és szétosztása

A családsegítés az Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 64. §-ának (2) bekezdésében meghatározott jelzőrendszer működtetése körében

 • a jelzésre köteles szervezeteket felhívja a veszélyeztetettség jelzésére, krízishelyzet észlelése esetén az arról való tájékoztatásra,
 • tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási területén élő személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről,
 • fogadja a beérkezett jelzéseket, és felkeresi az érintett személyt, illetve családot a családsegítés szolgáltatásairól való tájékoztatás érdekében,
 • a veszélyeztetettség, illetve a krízishelyzet megszüntetése érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket,
 • az intézkedések tényéről tájékoztatja a jelzést tevőt,
 • folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szociális ellátások és szociális szolgáltatások iránti szükségleteit.

A családsegítés az Szt. 64. §-ának (4) bekezdésében meghatározott feladatai körében

 • szociális és egyéb információs adatokat gyűjt az ellátást igénybe vevő megfelelő tájékoztatása érdekében,
 • pszichológiai, jogi és egyéb tanácsadást szervez,
 • szervezi az aktív korú nem foglalkoztatott személyek együttműködési programját,
 • segítséget nyújt az egyének, a családok kapcsolatkészségének javításához,
 • segíti speciális támogató, önsegítő csoportok szervezését, működtetését.
 • A családsegítés az alapfeladatain túl speciális szolgáltatásokat is nyújthat.

Az évente megrendezésre kerülő tanácskozásokon, a jelzőrendszer tagjainak részvételével elemzésre kerülnek a tett intézkedések, a felmerülő problémák, azok megoldása érdekében hozható intézkedések.

A családsegítés keretében végzett tevékenységnek - a szolgáltatást igénybe vevő érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül - a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira.

Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha

 • a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és
 • a kiskorú érdekei - a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül - e szolgáltatás keretében is megfelelően biztosíthatók.

Más intézményekkel történő együttműködés

Az évente megrendezésre kerülő tanácskozásokon, a jelzőrendszer tagjainak részvételével elemzésre kerülnek a tett intézkedések, a felmerülő problémák, azok megoldása érdekében hozható intézkedések. A szolgálat a családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet. A jelzésre köteles szerveket felhívja a veszélyeztetettség jelzésére, krízishelyzet észlelése esetén az arról való tájékoztatásra. Az önkormányzat, az egészségügyi szolgáltató intézmények, gyermekjóléti szolgálat, tanyagondnoki szolgálat, munkaügyi központ, a társadalmi szervezetek, egyház, magánszemélyek jelezhetik a családsegítő szolgálatnak, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást. A kapott jelzés alapján a családsegítő szolgálat haladéktalanul, személyesen felkeresve az érintetteket tájékoztatást nyújt a családsegítés céljáról, tartalmáról. Ezt követően az érintett beleegyezésével megteszi a szükséges intézkedéseket, és folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személy, illetve család életkörülményeit. Tájékoztatást ad a jelzéstevőnek a kapcsolatfelvétel megtörténtéről. A jelzőrendszer tagjaival tehát személyesen, levélben, telefonon történik a kapcsolattartás. A jelzés érkezhet a jelzést tevőtől szóban, de minden esetben szükséges a jelzést az esetészlelő nyomtatványon írásban megtenni.

Ellátás igénybevételének módja

A családsegítő szolgálatnál a családsegítés igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik. A kérelmező és a családsegítő szolgálat a feladatellátás tartalmi elemeit megállapodásban rögzítik. Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére, akik rendszeres szociális segélyben részesülnek, az 1993. évi III. tv. kötelező együttműködést ír elő a családsegítő szolgálattal a támogatás folyósításának idejére.

 

bottom logo