Házi segítségnyújtás

Intézményvezető:
Galambosiné Bistei Gabriella

Gondozók:
Hajdú Imréné
Hajzer István Józsefné
Hudák Andrásné
Fontos Lászlóné
Jánky Anita
Jónás Edina
Kapocska Sándorné
Kiss Lászlóné
Koleszárné Zahari Tímea
Kovácsné Lakatos Mónika
Kovácsné Biri Zsuzsanna
Krakomperger Magdolna
Mészáros Imréné
Molnár Józsefné
Németh Zoltánné
Nyergesné Ferenc Mária
Pásztor Tiborné

 

Elérhetőség:
4472 Gávavencsellő, Toldi 47. Tel.: 06/20 294-9280

 

A házi segítségnyújtás célja, feladata

Az Szt. 63.§ értelmében a házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő részére saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges alapellátást.

Célja: A házi segítségnyújtást igénybe vevő részére a saját lakókörnyezetében biztosítani az

önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

A házi segítségnyújtás ellátási területe:  Gávavencsellő Nagyközség és Paszab Község közigazgatási területei

Feladata:

 • az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzése,
 • az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködés,
 • a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzése, illetve azok elhárításában való segítségnyújtás.

A szociális alapszolgáltatások – különösen a házi segítségnyújtás – iránti igény jelentős növekedése jelenik meg a mai magyar társadalomban.

Az elmúlt években egyre nyilvánvalóbbá vált Magyarországon, hogy a szociális biztonság megrendült. A családok széthullása a többgenerációs családok megszűnése a jellemző. A mai magyar társadalomban az idősek aránya a népességen belül 20 – 21 %, s lényeges probléma az idősek életében az elmagányosodás, az izoláció, az egészségi állapot romlása. A testi egészség romlásával párhuzamosan fokozottan jelennek a mentális problémák is.

A házi segítségnyújtás szolgáltatás biztonságot nyújt a szociálisan rászoruló idős, beteg, fogyatékos ember számára.

A házi gondozó a gondozási tevékenység során együttműködik a háziorvosi szolgálattal, valamint más szociális intézményekkel, egészségügyi és szociális alap-, illetve szakellátást nyújtó intézményekkel.

A házi gondozó szolgálat munkatársa segítő kapcsolatot alakít ki az ellátást igénybe vevővel, az ellátást igénybe vevő ellátási szükségletének megfelelően lakókörnyezetével, család, szomszéd, barát, mint természetes támogatórendszerrel.

A házi segítségnyújtás keretében gondoskodni kell:

 • a településen élő azon időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből csak részben képesek,
 • azokról a pszichiátriai betegekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de

egyébként önmaguk ellátására képesek,

 • azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várnak.

A szolgáltatás megkezdése előtt szükségletfelmérés elkészítése történt a településen, különös tekintettel az alábbi csoportokra:

 • idős (62 éven felüli) lakosság,
 • egyedül élő idősek,
 • tartós betegségben szenvedők,
 • ápolásra szorulók,
 • fogyatékosok,
 • pszichiátriai betegek.

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, írásbeli vagy szóbeli indítványára történik.

Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve, a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta, önállóan terjeszti elő.

Az ellátás iránti kérelemről az intézmény vezetője dönt.

A házi segítségnyújtás alapszolgáltatás igénybevételét megelőzően, vizsgálni kell a gondozási szükségletet.

A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető végzi el a gondozási szükséglet vizsgálatát. A házi segítségnyújtást megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha napi gondozási szükséglet a 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt tájékoztatni kell a bentlakásos ellátás igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult.

 

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

 

Szociális gondozó és ápoló:

Kissné Mikula Eleonóra

 

Elérhetőség:

4471 Gávavencsellő, Toldi út 43. Tel.: 06/20 232-7108

 

A Szociális Szolgáltató Központ a Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás tekintetében 85 db készülék üzemeltetésére rendelkezik határozatlan időre szóló működési engedéllyel, amelyeket április 1-jén helyeztek üzembe. A fali- illetve a kari készüléken lévő piros gomb megnyomásával néhány másodpercen belül a Szociális Szolgáltató Központban elhelyezett diszpécser központban jelzést adnak le. A jelzést vevő koordinátor haladéktalanul értesíti az ügyeletes gondozónőt, aki legkésőbb 30 percen belül a helyszínen megjelenik. A jelzőrendszer igénybevétele térítésköteles, 100 Ft/ nap.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a Szt. 65. § alapján a saját otthonukban élő egészségi állapotúk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú (65 év feletti) vagy súlyosan fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorultnak kell tekinteni:

a.) az egyedül élő 65 év feletti személyt,

b.) az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személyt, vagy

c.) a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személyt ( ebben az esetben a háztartásban élő kiskorú személyt nem kell figyelembe venni a háztartásban élő személyek számának meghatározásánál) ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell

a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan ( a segélyhívástól számított 30 percen belüli) megjelenését az ellátott lakásán,

b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét,

c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos készenléti rendszerben működik.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátási területe:

Gávavencsellő Nagyközség, Ibrány Város, Tiszabercel Község, Balsa Község közigazgatási területei

dsc00475

dsc00477

dsc00478

dsc00481

bottom logo