Önkormányzati közzétételi lista

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Tisztelt Látogató!

Gávavencsellő Nagyközség honlapjának megújítás miatt a közérdekű adatok, ezen belül az általános közzétételi listák adatainak feltöltése, karbantartása folyamatosan, soron kívül történik.
Amennyiben közérdekű adatigénylése van és a keresett adat a közzétételi listában nem található, kérjük az adatigénylését az erre vonatkozó szabályzat alapján kezdeményezze.
"SZABÁLYZAT a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről"

Az adatfeldolgozás idejére kérjük szíves türelmét!

 

    Adat Frissítve Archív tartalom elérhető
         
1.1 A közfeladatot ellátó szerv neve: Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata  2018.10.01.  
1.2 Székhelye: 4472 Gávavencsellő, Petőfi út 1.  2018.10.01.  
1.3 postai címe, 4472 Gávavencsellő, Petőfi út 1. 2018.10.01  
1.4 telefonszáma: +36 (42) 206-001, +36 (42) 572-500 2018.10.01  
1.5 telefaxszáma: +36 (42) 572-025, +36 (42) 206-703 2018.10.01  
1.6 elektronikus levélcíme:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

2018.10.01  
1.7 honlapja: www.gavavencsello.hu 2018.10.01  
1.8 ügyfélszolgálatának elérhetőségei: A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzatánál külön ügyfélszolgálati iroda nem működik. 2018.10.01  
         
2.1 A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével: 

"Képviselő testület"

"Bizottságok"

2018.10.01  
2.2 Az egyes szervezeti egységek feladatai: Az Önkormányzat és szervezeti egységeinek feladatai  2018.10.01  
         
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme):    
         
4.1. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme:      
4.2. Ügyfélfogadási rend:      
         
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége: "Képviselő testület" 2018.10.01.  
         
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai:    
         
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke:  
   
         
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai:      
         
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye:    

         
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve:  
         
11.1 A közfeladatot ellátó szerv felettes (irányító) szervének az 1. pontban meghatározott adatai:      
11.2. A közfeladatot ellátó szerv  hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:    
11.3 A közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:    

 

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

    Adat Frissítve Archív tartalom elérhető
         
1.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök:

Magyarország Alaptörvénye

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2001. évi CLXXXIX. törvény

2018.10.02.  
1.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti és működési szabályzata, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának hatályos és teljes szövege:    
         
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven:      
         
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai:    
         
4.1. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:      -
4.2. Hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése:     -
4.3. A közfeladatot ellátó szerv illetékességi területe:      -
4.4. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása:      -
4.5. Alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje:       -
4.6. Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő):      -
4.7 Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:    .  -
4.8. Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:      -
4.9. Igénybe vehető elektronikus programok elérése:      -
4.10. Időpontfoglalás:       -
4.11. Az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:      -
4.12. Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:      -
         
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények:    
         
6.1 A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív):     
6.2 Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai:      
6.3 A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei:      
         
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke:      
         
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza:

" 2019.02.13. Bizottsági Ülés meghívó"

"2019.02.14. Képviselő-testületi ülés meghívó"

 
 "2019.02.14. Képviselő-testületi ülés anyaga"    
   
     
         
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától:    
         
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények:

   
         
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk:    
         
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai:    
         
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve:    -
         
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk:    
         
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:      
         
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél:    
         
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek:      
         
18.1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista:     -
18.2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista:     -
         
19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma:      
         
20. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata:      -
         
21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen      -
         
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás:      -
         
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése      -
         
24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege      
         
25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére      

 

 

III. Gazdálkodási adatok

 

 

 

Adat

Frissítés

Megőrzés

1.
A közfeladatot ellátó szerv évesköltségvetése,számviteli törvény szerint beszámolójavagy éves költségvetés beszámolója
.
A változásokat követően azonnal
A közzétételt követő 10 évig
2.
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
.
Negyedévente
A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
3.
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok
.
A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig
A közzétételt követő 5 évig
4.
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama
.
A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig
A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
5.
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
(az önkormányzatra ez nem vonatkozik)
.
Negyedévente
A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
6.
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
.
Negyedévente
A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
7.
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
.
Negyedévente
Legalább 1 évig archívumban tartásával
8.
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
 
"2020.évi közbeszerzési terv határozata"
 
.
2019.01.18.
Legalább 1 évig archívumban tartásával
Megjelent: 1202 alkalommal Utoljára frissítve: péntek, 24 január 2020 11:19
Értékelés:
(0 szavazat)

bottom logo